Schváleno Radou města Nejdku pod číslem jednacím RM/1918/75/17

 

Organizace: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV.,příspěvková organizace       
                    náměstí Karla IV. 423, Nejdek, IČ : 60611049          
 1. změna finančního plánu na rok 2017        
             
v tis. Kč rozpočet  
  schválený upravený upravený upravený celkem  
    1. změna 2. změna 3. změna po změnách  
             
Výdaje celkem: 22 064 0 0 0 22 064  
z toho:            
             
potraviny 1 000 0 0 0 1 000  
             
energie 1 655 0 0 0 1 655  
z toho: el.energie 320 0 0 0 320  
           teplo 1 300 0 0 0 1 300  
           plyn 0 0 0 0 0  
           voda 35 0 0 0 35  
             
opravy a údržba 750 0 0 0 750  
             
odpisy 746 0 0 0 746  
             
mzdy a související odvody KÚKK 16 300 0 0 0 16 300  
             
ostatní náklady 1 613 0 0 0 1 613  
z toho: spotřeba materiálu 251 0 0 0 251  
           cestovné 15 0 0 0 15  
           náklady na reprezentaci  2 0 0 0 2  
           ostatní služby  619 0 0 0 619  
           nákup DDHM 244 0 0 0 244  
        ostatní náklady 62 0 0 0 62  
          mzdy+odvody 0 0 0 0 0  
           ONIV 420 0 0 0 420  
             
Příjmy celkem: 22 064 0 0 0 22 064  
z toho:            
             
příjmy za stravné 1 000 0 0 0 1 000  
             
služby 120 0 0 0 120  
z toho: úplata za vzdělávání (ŠD,MŠ,DDM) 120 0 0 0 120  
             ostatní služby  0 0 0 0 0  
             
použití fondů  57 0 0 0 57  
z toho: fond odměn 0 0 0 0 0  
              rezervní fond-daňová úspora, rozvoj. 57 0 0 0 57  
             rezervní fond-převod do fondu investic 110 -15 0 0 95  
             investiční fond-převod z RF 110 -15 0 0 95  
             
provozní příspěvky 20 887 0 0 0 20 887  
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele 3 421 0 0 0 3 421  
             příspěvky na odpisy 746 0 0 0 746  
            KÚKK 16 720 0 0 0 16 720  
             
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0  
             
             
             
Fondy počáteční stav  příděl z HV (pokrytí ztráty) schválené čerpání Čerpání – 1.změna Čerpání – 2.změna konečný stav 
fond odměn 246 20 0 0 0 266
rezervní fond  644 176 167 -15 0 668
investiční fond-převod z rezervního fondu 32 95 0 95 0 32
             
             
V Nejdku dne : 10.10.2017 Zpracovala : Renata  Donátová    Schválila :  Mgr. Klaudie Mašterová 
                        ředitelka příspěvkové organizace