Zápis do 1. třídy

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín zápisu:  9. duben 2019, od 14, 00 do 18, 00 hodin 

Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanské průkazy zákonných zástupců (cizinci cestovní pas a povolení k pobytu), případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče.

Důležité formuláře:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – dostupná v MŠ,v kanceláři školy, na našich webových stránkách v záložce dokumenty ke stažení

 Informace k odkladu školní docházky:

Ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na základě doložení těchto dokumentů:

a) žádosti o odklad školní docházky zde

b) doporučení školského poradenského zařízení

c) doporučení k odkladu odborného lékaře

Pokud tyto dokumenty získáte před termínem konání zápisu, dostavte se do kanceláře školy, kde bude rozhodnutí o odkladu vydáno. V tomto případě se nemusíte se svým dítětem k zápisu dostavit.

 

Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyjadřovat se v jednoduchých větách
 • vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se na ploše i v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vpravo, vlevo… )
 • zapamatovat si kratší text (básnička, písnička)
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
 • znát své jméno, bydliště, věk, dny v týdnu
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • znát základní geometrické tvary
 • poznat shody a rozdíly mezi předměty
 • držet správně psací náčiní a správně sedět
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • mělo by mít osvojeny základní pohybové dovednosti (výskok, skok na jedné noze, chytat a házet míč, udržet rovnováhu
 • umět si po sobě uklidit věci

Bezproblémový nástup do první třídy mohou z velké části ovlivnit rodiče tím, že se svým dětem budou maximálně věnovat, budou s nimi rozvíjet řeč, hrát hry, předčítat knížky, zapojí je do drobných domácích prací a budou s nimi trávit co nejvíce času.

Vaše děti potřebují cítit vaši lásku a podporu, ale potřebují důslednost ve výchově a váš pozitivní vzor.

 Desatero pro rodiče dětí předškolního roku zde

K zápisu se musí dostavit :

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 věku 6 let, pokud jim není povolen odklad
 • děti s odkladem povinné školní docházky na rok 2018/2019
 • děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky (pro odklad školní docházky je nutné doložit doporučující vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

K zápisu se mohou dostavit:

 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2019, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření  školského poradenského zařízení 
 • děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1.  do 30. 6. 2020, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře

  Pokud se nebudete moci k zápisu z nejrůznějších důvodů dostavit, je možné domluvit se na náhradním termínu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka stanovila následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky:

1. Škola musí ke vzdělávání přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod spádové školy budou přijaty v případě volné kapacity školy.

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitelka školy moci rozhodnout - využije transparentní losování. Losování provede předsedkyně školské rady, zástupce zřizovatele a ředitelka školy za přítomnosti notáře.