Výchovný poradce - kontakty a konzultace

 

Výchovné poradkyně a metodičky primární prevence

Poradkyně Kontakt

I.stupeň

Mgr. Irena Mihališinová

724 923 676

II.stupeň

Mgr. Eva Nováková

723 034 370

 

S čím vám můžeme pomoci?

 • při výchovných a výukových problémech vašich dětí
 • zajistíme spolupráci s dalšími odbornými pracovišti: (PPP, SPC, SVP, logoped, klinický psycholog …)
 • při výběru povolání a vyplňování přihlášek
 • poskytneme primární krizovou intervenci

Konzultace pro rodiče, žáky a učitele ve středu od 13,00 do 14,30 a kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech VP

Najdete nás v přízemí  budovy I. stupně (vchod od Vlnapu) a v prvním patře budovy II. stupně (hlavní vchod).

Co je náplní výchovného poradenství v této oblasti na naší škole?

 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení – na základě individuálního vzdělávacího plánu (IVP), na jehož tvorbě se podílejí vyučující, děti i zákonní zástupci, pracovníci PPP společně.
 • Pomoc žákům s výchovnými a výukovými obtížemi při vzdělávání.
 • Péče o mimořádně nadané žáky.
 • Péče o děti z cizojazyčného prostředí.
 • Poskytování individuálních konzultací v oblasti poradenství – pro rodiče, žáky a   pedagogické pracovníky.
 • Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť (pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, EEG-biofeedback, metoda One brain aj.).
 • Doporučení odborné literatury z oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, volby povolání aj.
 • Vedení dokumentace o žácích s výchovně vzdělávacími obtížemi. Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Provádění krizových intervencí a depistáží ve třídách, včasné podchycení žáků, kteří projevují znaky výchovně vzdělávacích poruch a následná práce s nimi, zákonnými zástupci a učiteli.
 • Spolupráce s PPP, SPC, SVP a OSPOD v Karlových Varech, MěP a PČR v Nejdku a OSV v Nejdku.

Spolupracujeme :

Pedagogicko-psychologická poradna

Lidická 38/590

Karlovy Vary

Tel.: 353 176 511

PhDr. Jolana Mižikarová – psycholog

Tel.: 353 176 519, 605 586 168

Mgr. Hana Nepeřená– psycholog

Mgr. Jana Ščerbová – speciální pedagog

Tel.: 353 176 513

Mgr. Ivana Tormová

Mgr. Martina Fialová

Tel.: 353 176 522

SPC Vančurova 83

Karlovy Vary

Tel.: 353 549 172, 739 322 351

 Mgr. Hana Švarcová

 Mgr. Lenka Bauerová

SPC pro sluchově postižené při ZŠ a MŠ Plzeň, Mohylová 90

338 609 994

 Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči

 SPC
Mozartova 7

Karlovy Vary

Tel.: 351 161 312, 605 941 809

 

Středisko výchovné péče

SVP

Myslbekova 4

Karlovy Vary

Tel.: 721 134 582

 PhDr. Kristina Červenkovová - vedoucí zařízení, psycholog

UŽITEČNÉ STRÁNKY PRO PRÁCI S DĚTMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Specifické vývojové poruchy učení a chování :

 1. Pro žáky

 2. Pro rodiče

 http://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml

 http://www.adehade.cz/

 http://www.hyperaktivita.cz

 http://www.nadanedite.cz/

 http://HYPERLINK "http://www.jdemedoskoly.cz/skolky"www.jdemedoskoly.cz/skolky>

LITERATURA K PROBLEMATICE ADHD :

Neklidné dítě; J. Prekopová, Ch. Schweizerová (Portál 2008)

Rodičovství očima matek neklidných dětí; Kolčárková, Lacinová (Barrister a Principal, 2009)

Zdravá strava pro neklidné a hyperaktivní děti; Speck, Brigitte ( CPress )