Kreativní partnerství - podpora vzdělávání romských žáků

Tento projekt je zaměřený na rozvoj motivace a zájmu žáků o vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí a podporu individuálního přístupu k romským žákům vzdělávaným v inkluzivních kolektivech základních škol. Projekt nastaví kreativní výuku vybraných předmětů na naší škole. Bude probíhat v období od 1. 5. 2015 do 31. 3. 2016 v rámci vyučování. Součástí projektu je spolupráce vyučujícího s umělci, kteří se zúčastní výuky a jejichž práce je hrazena z daného projektu. "Projekt je podpořen
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz , Nadací Karla Janečka  www.nadacekj.cz a Roma Education Fund http://www.romaeducationfund.hu/. Více o projektu:
http://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-podpora-vzdelavani-romskych-zaku-0"

O aktivitách projektu vás budeme průběžně informovat.

Projekt II. A - Království dědy Mecháčka 

Projekt naplňuje výstupy ze školního vzdělávacího programu v oborech Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Člověk a umění a prolíná se předměty Prvouka, Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti.

Aktivita č. 1 

 • vycházka do přírody, hledání inspirace
 • setkání s umělkyní a konzultantkou kreativity Monikou Novák - Šubrtovou

 Zde www.youtube.com/watch?v=EH888ZkRFW8  si můžete prohlédnout naši první animaci.

A zde www.youtube.com/watch?v=Sv9PyUUt0iE tu druhou, mnohem lepší.

Aktivita č. 2

 • zahájení projektu ve školním roce 2015/16
 • setkání s umělci Matějem Smetanou a Marií Stindlovou (základy animace, hravá cvičení)

Aktivita č. 3

 • vymýšlení postavy a charakteru dědy Mecháčka a jeho kamarádky veverky
 • diskuse v kruhu
 WIN 20151006 105042  WIN 20151006 112352

Aktivita č. 4

 • orientace v místní mapě
 • společný nákres okolí Nejdku - " Království dědy Mecháčka"

 

 WIN 20151006 114207  WIN 20151006 114237

Aktivita č. 5

 • kreativní tvorba postav - loutky dědy Mecháčka a veverky
WIN 20151020 101843   WIN 20151020 090304

Aktivita č. 6

 • tvoření a vyprávění vlastních příběhů, obrázková osnova
 WIN 20151020 112131  WIN 20151020 113954

Aktivita č. 7

 • vycházka do lesa - hledání vhodného místa k tvoření
 • stavba příbytků a přístřešků pro lesní obyvatele
 • animační hrátky v přírodě
 DSC01560 WIN 20151103 094714 

Projekt 8. B -Chemické hrátky

Projekt nazvaný Chemické hrátky je realizován ve třídě 8.B v předmětu chemie, zároveň se aktivity prolínají do předmětu český jazyk, občanská výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. Cílem projektu je propojení světa chemie, chemických vazeb a reakcí se vztahy mezi lidmi. V projektových blocích třída spolupracuje s umělcem, tanečnicí Isabel Cristinou Mendosa Piedrahitou, a chemii se nejen učí, ale sami se stávají chemickými prvky, částicemi hmoty a vznikají mezi nimi nejrůznější vazby. Všechny aktivity jsou postaveny na pohybu vlastního těla. Závěrečným výstupem celého projektu bude pohybové přestavení „ O družném Floriánovi“, kde žáci budou prezentovat chemický svět.

1. setkání

seznámení s umělcem, prezentace, kdo je Isabel, co dělá atd.

hravé pohybové aktivity vedoucí k seznámení s žáky, jejich jmény a zájmy

hra molekuly, pohyb, vazby, sledování vazeb a interakcí mezi žáky ve třídě

cíle projektu, žáci si volí, co chtějí, abychom v projektu dělali

2. setkání

Téma: Složení atomu

pohybové aktivity:

a) žáci se stanou protonem, neutronem, elektronem a vytvářejí atom podle zadání

b) hra na molekuly a sloučeniny, žáci mají na čele napsanou značku prvku a tvoří molekuly např. H2O, nebo H2SO4

3. setkání

Téma: Chemické prvky, český a latinský název, značka, protonové číslo

pohybové aktivity:

a) vyjádření značky prvku vlastním tělem

b) pohybová hra, hledání českého a latinského názvu, každý si vylosuje lísteček s názvem prvku a musí se ve třídě najít dvojice např. vodík a hydrogenium. Všechny dvojice se seřadí podle rostoucího protonového čísla a představí svůj prvek pohybem.

c) skupinová aktivita, kdy žáci hledají po třídě rozmístěné obálky, v nich jsou obrázky, vyjadřující, kde se určitý chemický prvek využívá. Cílem je poznat o jaký prvek se jedná, najít jeho značku v periodické tabulce, popř. latinský název

4. setkání

Téma: Periodická soustava prvků, skupiny, periody

činnosti: PC aktivita, vyhledávání informací o významných skupinách prvků v PSP na internetu

kreslení atomů podle skupin a period

pohybová aktivita:

dva týmy, žáci zakreslují prvky na tabuli podle periody, ve které se v PSP nachází, důležité sledovat, aby se prvky neopakovaly. Cestou k tabuli plní žáci úkoly např. říct libovolné číslo ve španělštině.

 

IMG 20151023 WA0001 IMG 20151023 WA0007
IMG 20151023 WA0011 IMG 20151027 WA0001
IMG 20151113 WA0009 IMG 20151113 WA0015